2.6.15, #wtorek, #kwadratdzienny #eskaem.pl / #testament #b90 #virginsnatch #tydzienrumunski #dobrecheci @klubzak #gdansk #igersgdansk #ilovegdn